Додати в закладки
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Галерея

Начало каталога » » Актуальна інформація

Перелік земельних ділянок

ДО ВІДОМА

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ !!!

 

 

ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ  ЕКОЛГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СІВОЗМІН ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ

            Державна служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надає роз’яснення стосовно необхідності погодження за принципом організаційної єдності  через Єдиний дозвільний центр проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь:

            Частиною четвертою статті 22 Земельного кодексу України передбачено, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

            В той же час, пунктом г) частини першої статті 186 Земельного кодексу України передбачається, що проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями розглядаються і  затверджуються власниками землі або землекористувачам.

            Пунктом ж) статті 184 вищезазначеного кодексу передбачено, що землеустрій передбачає, зокрема, складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель.

            Також, згідно з статтею 52 Закону України «Про землеустрій» проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та земле користувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.

            Пунктом 111 Закону України від 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», передбачено погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств.

            Тобто, зазначеним Переліком чітко визначено необхідність погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств.

            Проте, враховуючи норми Земельного кодексу України, на думку Держпідприємництва України, проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни   та впорядкування угідь має  ознаки документу дозвільного характеру, що встановлено пунктом 111 Закону про Перелік та потребує погодження за принципом організаційної єдності.

 

Артемівське районне Управління – філія Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області повідомляє:

1. Згідно з Регламентом (інформаційна картка), затвердженого Головою державної санітарно-епідеміологічної служби України, головним санітарним лікарем України та погодженим Головою Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 28.02.2013р. (п. 7.2) вартість адміністративної послуги за видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи складає 200 грн. без ПДВ.

2. Згідно з Регламентом (інформаційна картка), затвердженого Головою державної санітарно-епідеміологічної служби України, головним державним санітарним лікарем та погодженим Головою Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 28.02.2013р. (п. 7.2) вартість адміністративної послуги за видачу або поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з  виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів складає 200 грн. без ПДВ
 

Роз'яснення щодо використання регіональної мови (російської) у формі заяви на одержання суб’єктом господарювання документів дозвільного характеру 

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва стосовно використання регіональної мови (російської) у формі заяви на одержання суб’єктом господарювання документів дозвільного характеру та повідомляється наступне.

Відповідно до статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 1 Закону України «Про засади державної мовної політики» (далі – Закон про мову), державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону про мову передбачено, що основною мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 8 цього Закону, в роботі, діловодстві і документації місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування може використовуватися регіональна мова (мови). У листуванні цих органів з органами державної влади вищого рівня дозволяється застосовувати цю регіональну мову (мови).

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» (далі – постанова Кабінету Міністрів України №1176), затверджено форму заяви на загальнодержавному рівні, заповнення якої передбачено державною мовою.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону про дозвільну систему, Реєстр документів дозвільного характеру (далі - Реєстр) - єдина автоматизована загальнодержавна система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання.

Згідно з пунктом 2.1 Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 № 39 «Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру», державний адміністратор та дозвільні органи (центральні органи виконавчої влади) вносять відповідні відомості у Реєстр.

Інформація, що вноситься до Реєстру на підставі затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1176 заяви, є загальнодоступною по всій території України, а отже має бути зрозумілою для всього населення країни.

Враховуючи викладене, заява на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру має заповнюватись державною мовою.

Роз’яснення стосовно видів документів, які засвідчують повноваження особи пожавати державному адміністратору документи від імені юридичної особи та фізичної особи-підприємця

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розглянуто лист Управління підприємництва та дозвільних процедур Департаменту підприємництва та споживчого ринку виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.10.2012 № 01-689 стосовно видів документів, які засвідчують повноваження особи подавати державному адміністратору документи від імені юридичної особи та фізичної особи-підприємця та повідомляється наступне. 

Щодо документів, які уповноважують особу подавати документи державному адміністратору від імені юридичної особи та фізичної особи – підприємця (що працює з печаткою та без такої)

 Згідно з абзацом другим частини десятої статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу, якщо така плата передбачена законом.

Частиною першою статті 237 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) визначено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до частини першої статті 239 ЦК України правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.

Статтею 244 ЦК України передбачено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися також на акті органу юридичної особи.

Згідно з частиною третьою статті 244 ЦК України довіреністю є письмовий документ, виданий однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на здійснення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відповідно до частини першої статті 245 ЦК України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Слід також зазначити, що у деяких випадках законодавство прямо передбачає, що довіреність фізичної особи має бути нотаріально посвідчена.

Згідно з частиною другою статті 42 Цивільного процесуального кодексу України довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

Проте, якщо правочин, на вчинення якого уповноважується представник фізичної особи, не потребує нотаріального посвідчення, або якщо чинне законодавство прямо не встановлює обов’язковість нотаріального посвідчення довіреності фізичної особи – підприємця, довіреність може бути видана фізичною особою - підприємцем у звичайній письмовій формі.

Видача довіреності юридичною особою має свої особливості.

Частиною першою статті 246 ЦК України визначено, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Проте, ЦК України не містить загального поняття органу юридичної особи. Натомість, стаття 99 ЦК України дає загальну характеристику виконавчого органу товариства, а стаття 161 - виконавчого органу акціонерного товариства.

Комплексний аналіз зазначених норм дозволяє дійти висновку, що під «органом юридичної особи» слід розуміти її виконавчий орган, створення якого передбачене установчими документами даної юридичної особи. Такий орган може складатися з однієї або кількох осіб. Якщо виконавчий орган організації складається з однієї особи, то довіреність від імені організації видається за підписом її одноосібного керівника та скріплюється печаткою цієї організації. Якщо ж виконавчий орган організації складається з кількох осіб, то рішення про видачу довіреності має прийматися більшістю голосів, якщо інше не передбачене установчими документами або спеціальним законом.

Враховуючи викладене, документом, що засвідчує повноваження особи подавати державному адміністратору документи від імені юридичної особи та фізичної особи – підприємця є довіреність, видана згідно чинного законодавства.

            Щодо документів, які засвідчують особу суб’єкта господарювання

            Документом, який посвідчує особу, яка вчиняє дії від імені суб’єкта господарювання (керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця), або уповноваженої ним особи - є паспорт громадянина України. При цьому, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 «Про прикордонний режим», крім паспорта громадянина України в якості документа, що посвідчує особу, використовується:

- для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачі;

- для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;

- для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання. 

 

 

ДОВІДНИК «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Довідник створено Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва з метою оприлюднення стану нормативно-правової бази з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Основні правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності визначені Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який набрав чинності 5 січня 2006 року. На його реалізацію прийнято низку постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказів Держпідприємництва України (як спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності) тощо.

У Довіднику надані тексти нормативно-правових актів, прийнятих з метою упорядкування процедури видачі документів дозвільного характеру, відповіді та роз’яснення Мінекономрозвитку і Держпідприємництва щодо положень законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а також подано реквізити дозвільних центрів, створених в районах та містах обласного значення.

Довідник може бути використаний в якості посібника як центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, так і громадянами, суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями та науковими установами, а також консультативно-дорадчими органами, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання.

http://linc.com.ua/documents/storage/PERMIT_SYSTEM_MANUAL_2012.pdf

 

Актуальна інформація - ГАСК

ДО УВАГИ ЗАБУДУВНИКІВ! 

            Відповідно до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 23.03.2012 року № 158 при облдержадміністрації з метою оперативності надання адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру організовано регіональний центр надання адміністративних послуг «Відкрита влада» (місцезнаходження: м.Донецьк, вул.Пушкіна, 32)

            Надання суб’єктам господарювання адміністративних послуг (видача дозволу про початок виконання будівельних робіт, сертифікатів тощо) здійснюється виключно через Регіональний центр надання адміністративних послуг «Відкрита влада». 

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ 

            Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій  області (далі – Інспекція) на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 23.03.2012 № 158 «Про організацію роботи регіонального центру надання адміністративних послуг «Відкрита влада» повідомляє наступне.

            Відповідно до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської  діяльності», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», керуючись Указом Президента України від 03.07.2009 № 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», з метою удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру наказом Інспекції від 30.03.2012 № 57 призначено з 02.04.2012 відповідальним з  питання надання консультацій щодо видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання у роботі регіон центру надання адміністративних послуг «Відкрита влада» Симуніна Дмитра Сергійовича, заступника начальника юридичного відділу Інспекції відповідно до графіка:

вівторок, пятниця з 9-00 до 12-00 год. за адресою: м.Донецьк, бульвар Пушкіна, 34 

Т.в.о. начальника Інспекції                                                                                              С.Т. Мельник

(062) 334-17-58, факс (062) 335-23-26 

Новини
02.07.2020
Шановні співробітники та ветерани правоохоронних органів!
  Сердечно вітаю Вас з професійним святом - Днем Національної поліції України! Ваша щоденна самовіддана служба пов'язана з величезним ризиком і відповідальністю. Саме від Вас залежить порядок...
Деталі >
26.06.2020
З Днем Конституції України
Шановні земляки!   Вітаю Вас з одним з головних державних свят - Днем Конституції України. 28 червня 1996 року прийнято основний закон нашої незалежної і суверенної держави - Конституція, яка...
Деталі >
26.06.2020
З Днем молоді
  Шановні земляки!   Щиро вітаю всіх з Днем молоді! В цей день кожен з нас забуває про вік, тому що молодість - це не тільки період в житті, а перш за все стан душі. Сьогодні ні в кого не...
Деталі >
25.06.2020
Засідання Бахмутської районної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям району
  25 червня пройшло засідання Бахмутської районної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям району. На розгляд комісії надійшло 33 заяви. Про надання матеріальної допомоги...
Деталі >
25.06.2020
Зустріч з представниками організації «Лікарі світу»
           25 червня голова Бахмутської районної ради Євген Пластун провів зустріч з представниками організації «Лікарі світу». На зустріч були запрошені...
Деталі >
Фотогалерея