Додати в закладки
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Галерея

Начало каталога » » Аналіз регуляторного впливу переліку дозвільних послуг

 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до проекту розпорядження голови Артемівської райдержадміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Артемівській

районній державній адміністрації»

 

 

 

 

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачена необхідність затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центри надання адміністративних послуг. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 - р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» затверджений перелік адміністративних послуг, які в обов’язковому порядку мають надаватися через Центр надання адміністративних послуг. Відсутність затвердженого Переліку негативно впливає на роботу Центру надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації, перешкоджаючи ефективному та законному наданню адміністративних послуг.

2. Цілі державного регулювання.

Основною метою зазначеного проекту розпорядження є врегулювання питання щодо визначення переліку адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації, забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в системі надання адміністративних послуг.

Прийняття Артемівською райдержадміністрацією розпорядження голови «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації» забезпечить створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, а саме:

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та  суб’єктам звернення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернення з представниками установ, що надають адміністративні послуги;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

 

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

У даному випадку вбачається за можливе розглянути наступні  альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

1. Відмова від регулювання та залишення існуючого становища без змін.

У разі відмови від регулювання зазначеного питання залишаються невиконаними вимоги ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» щодо визначення переліку адміністративних послуг органом, який прийняв рішення про утворення Центру надання адміністративних послуг. Залишиться проблема невпорядкованості процедури отримання адміністративних послуг.

2. Необхідність регулювання.

         Прийняття  розпорядження голови Артемівської районної державної адміністрації «Про визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг  при Артемівській районній державній адміністрації» є найбільш прийнятним способом розв’язання зазначеного питання. Він забезпечить виконання принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг:

- верховенства права;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості, прозорості;

- оперативності і своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій;

- неупередженості і справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень.

 

 

 

4. Механізми та заходи розв’язання проблеми.

Механізмом розв'язання проблеми є затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги.

 

 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», відповідно до статей 2, 6, 13, 19, 31, 32, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

Проект регуляторного акту не встановлює додаткових вимог до суб’єктів господарювання, інших фізичних та юридичних осіб, його реалізація не потребує виконання ними додаткових заходів, пов’язаних із отриманням адміністративної послуги, які можуть надаватись Артемівською районною державною адміністрацією.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту.

Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Даний регуляторний акт, певним чином, впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які мають різний характер і соціальний ефект.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту наведені вигоди та витрати у текстовій формі та занесені до Таблиці вигод та витрат.

Таблиця вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

- забезпечення законності, юридичної визначеності та прозорості в системі надання адміністративних послуг;

- запобігання корупційним явищам;

 - оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

 - налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці  ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

 - формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Поточні витрати на утримання центру надання адміністративних послуг

 

Сфера інтересів громадян

- максимальна поінформованість про адміністративні послуги, які надаються державними органами;

 - відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах.

Немає

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 - максимальна поінформованість про адміністративні послуги, які надаються державними органами;

 - скорочення часу на отримання адміністративних послуг;

 - уникнення випадків вимагання суб’єктами надання адміністративних послуг отримання адміністративних послуг, не передбачених законами.

Немає

 

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

 

7. Строк дії регуляторного акта.

Даний проект регуляторного акту - розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики».

 

 

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

- кількість наданих адміністративних послуг;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

 

 

 

9. Заходи для відстеження результативності акту.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи Центру надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до моменту набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

В.о. голови Артемівської

райдержадміністрації                                                                    Р.М. Панкова

 

Розробник:

 

Начальник відділу з питань

надання адміністративних послуг –

адміністратор райдержадміністрації                                                А.Р. Чаплик

 

Новини
02.07.2020
Шановні співробітники та ветерани правоохоронних органів!
  Сердечно вітаю Вас з професійним святом - Днем Національної поліції України! Ваша щоденна самовіддана служба пов'язана з величезним ризиком і відповідальністю. Саме від Вас залежить порядок...
Деталі >
26.06.2020
З Днем Конституції України
Шановні земляки!   Вітаю Вас з одним з головних державних свят - Днем Конституції України. 28 червня 1996 року прийнято основний закон нашої незалежної і суверенної держави - Конституція, яка...
Деталі >
26.06.2020
З Днем молоді
  Шановні земляки!   Щиро вітаю всіх з Днем молоді! В цей день кожен з нас забуває про вік, тому що молодість - це не тільки період в житті, а перш за все стан душі. Сьогодні ні в кого не...
Деталі >
25.06.2020
Засідання Бахмутської районної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям району
  25 червня пройшло засідання Бахмутської районної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям району. На розгляд комісії надійшло 33 заяви. Про надання матеріальної допомоги...
Деталі >
25.06.2020
Зустріч з представниками організації «Лікарі світу»
           25 червня голова Бахмутської районної ради Євген Пластун провів зустріч з представниками організації «Лікарі світу». На зустріч були запрошені...
Деталі >
Фотогалерея